Плащане по банков път:

БНБ - ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Получател: СУ “Свети Климент Охридски”
Вносител: Трите имена
Основание за плащане: Кандидатстване в МП-ГГФ
Още пояснения: ЕГН (на кандидата), Трите имена (на кандидата, ако превода е от друго лице)